Journal of Current Research on Business and Economics (JoCReBE) - ISSN: 2547-9628

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’de İthalat, İhracat ve Reel Döviz Kuru Arasındaki İlişki
(The Relationship among Import, Export, and Real Exchange Rate in Turkey )

Türkiye’de İthalat, İhracat ve Reel Döviz Kuru Arasındaki İlişki

 
Yazar : Nazım ÇATALBAŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 11 (1)
Sayfa : 49-72
DOI Number: :
Cite : Nazım ÇATALBAŞ , (2021). Türkiye’de İthalat, İhracat ve Reel Döviz Kuru Arasındaki İlişki. Journal of Current Researches on Business and Economics, 11 (1), p. 49-72. Doi: 10.26579/jocrebe.91.
154    123


Özet

Özet Bu çalışmada, Türkiye’de ihracat, ithalat ve reel döviz kuru arasındaki uzun ve kısa dönemli ilişkiler araştırılmıştır. Çalışmada 1990:1- 2019:3 dönemine ait üçer aylık veriler kullanılmış, söz konusu veriler OECD veri tabanından elde edilmiştir. İlk olarak serilerin logaritması alınmıştır. Durağanlık sınaması ise Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve Philips-Perron birim kök testlerinin yanı sıra Lee-Strazicich iki yapısal kırılmalı LM birim kök testleriyle yapılmış, serilerin birinci farkta durağan olduğu belirlenmiştir. İkinci olarak seriler arasındaki uzun dönemli ilişki Johansen eşbütünleşme testi ile araştırılmış, seriler arasında bir adet eşbütünleşik ilişki tespit edilmiştir. Daha sonra vektör hata düzeltme modeli (VECM) ile seriler arasında uzun dönemli ilişki doğrulanmış, serilerde kısa dönemli sapmaların uzun dönemde dengeye geldiği saptanmıştır. Seriler arasındaki kısa dönemli nedensellik ilişkisi ise Granger nedensellik testi ile incelenmiştir. Granger nedensellik testi sonuçlarına göre, %1 anlamlılık düzeyinde reel döviz kuru ile ihracat arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi, ithalattan ihracata ve ithalattan reel döviz kuruna doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi mevcuttur.Anahtar Kelimeler
Döviz Kuru, Dış Ticaret, Eşbütünleşme, Granger Nedensellik

Abstract

Abstract In this study, long and short-term relationships between export, imports, and the real exchange rate in Turkey was investigated. Quarterly data for the period of 1990: 1- 2019: 3 were used, the data were obtained from the OECD database. First of all, the logarithm of the series was taken. The stationarity test was performed by the Augmented Dickey-Fuller (ADF) and Philips-Perron unit root tests as well as the Lee-Strazicich LM unit root tests with two structural breaks, it was determined that the series were stationary at the first difference. Secondly, the long-term relationship between the series was investigated with the Johansen cointegration test, and one cointegrated relationship between the series was determined. Later, the long-term relationship between the series was verified with the vector error correction model (VECM), and it was found that deviations in the series in the short-term were stabilized in the long term. The short-term causality relationship between the series was examined with the Granger causality test. According to the results of Granger causality test, there is a two-way causality relationship between real exchange rate and export at 1% significance level, and a one-way causality relationship from import to export and from import to real exchange rate.Keywords
Exchange Rate, Foreign Trade, Co-integration, Granger Causality

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrebe.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri