Journal of Current Research on Business and Economics (JoCReBE) - ISSN: 2547-9628

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Pandemi Döneminde Bireylerin Uzaktan (Evden) Çalışma Modeli Algısını Belirlenmeye Yönelik Fenomenolojik Bir Araştırma; Kamu Üniversitesi Örneği
(A Phenomenological Research to Determine Individuals' Perception of Distance (Work From Home) Model in Pandemic Period; Public University Example )

Pandemi Döneminde Bireylerin Uzaktan (Evden) Çalışma Modeli Algısını Belirlenmeye Yönelik Fenomenolojik Bir Araştırma; Kamu Üniversitesi Örneği

 
Yazar : Esra AYDIN GÖKTEPE    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10 (1)
Sayfa : 29-42
DOI Number: :
Cite : Esra AYDIN GÖKTEPE , (2020). Pandemi Döneminde Bireylerin Uzaktan (Evden) Çalışma Modeli Algısını Belirlenmeye Yönelik Fenomenolojik Bir Araştırma; Kamu Üniversitesi Örneği. Journal of Current Researches on Business and Economics, 10 (1), p. 29-42. Doi: 10.26579/jocrebe.68.
233    167


Özet

Bu araştırmada pandemi döneminde işletmelerin sosyal izolasyonu sağlamak adına tercih ettikleri uzaktan (evden) çalışma modeline ilişkin çalışanların algılarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca ulaşmak için nitel araştırma yöntemlerinden biri olan yorumlayıcı fenomenoloji (olgu bilim) araştırma deseni kullanılmıştır. Uzaktan (evden) çalışma, işyerinden çalışma ile kıyaslandığında teknik altyapı (teknik donanım ve teknik bilgi yetkinliği), zaman yönetimi, mekan, iş dışı roller ile etkileşim açısından farklılık göstermektedir. Araştırma, Mart-Nisan 2020 tarih aralığında uzaktan (evden) çalışma modeli ile evden çalışmakta olan akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya kamu üniversitesinde çalışan 20 akademisyen katılmıştır. Araştırma sonucunda evden çalışma modelinde teknik altyapı sorununa yönelik katılımcıların algısının olumsuz olduğu yani evden çalışma için gerekli donanıma sahip olmadıklarını üniversiteden bu konuda araçsal destek sağlanmadığını belirtilmiştir. Evden çalışabilmek için gerekli teknik bilgiye sahip olmadığını düşünenlerin oranı ise %30 olarak belirlenmiştir. Araştırma sonucunda evden çalışma modelinde zaman yönetimine yönelik katılımcıların algısının olumlu olduğu, evden çalışma döneminde zaman yönetiminin daha verimli olduğunu düşündükleri belirlenmiştir. İşyerindeki çalışma ortamı ile kıyaslandığında evdeki çalışma mekanını (ışık, ses yalıtımı, havalandırma sistemi vb. kriterler açısından) daha verimli bulanların oranı %70 olarak belirlenmiştir. Araştırma sonucunda evden çalışma modelinde rol çatışmasına yönelik katılımcıların algısının genel olarak olumlu olduğu, araştırmaya katılanların %60’ı evden çalışmanın ailevi rollerine olumlu katkısı olduğunu belirten ifadelerinin olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda evden çalışmanın araştırmaya katılan akademisyenler tarafından genel olarak olumlu algılandığı görülmektedir. Yapılan işin doğasının uzaktan (evden) çalışmaya elverişli olmasının ve uzaktan (evden) çalışmanın mekandan zamandan bağımsız çalışmanın akademisyenliğin doğasında olmasının bu sonuçta etkili olduğu söylenebilir. Bu çalışma, farklı sektörlerde gerçekleştirilerek evden çalışma olgusuna yönelik algıyı ölçmek isteyen çalışmalara ön bilgi sunmaktadır. Aynı zamanda bu çalışmanın, sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılmayan fenemolojik araştırma desenini içermesi nedeniyle alana özgün bir katkı sağlaması beklenmektedir.Anahtar Kelimeler
Covid-19 Pandemi, Uzaktan (evden) çalışma, fenomenolojik analiz

Abstract

In this study, it is aimed to determine the perceptions of employees regarding the distance (work from home) working model that enterprises prefer to provide social isolation during the pandemic period. In order to achieve this goal, one of the qualitative research methods, interpretive phenomenology (phenomenology) research design was used. Compared to working from home (work from home), work from the workplace differs in terms of technical infrastructure (hardware and knowledge), time management, space, interaction with non-business roles. The research was carried out with the participation of academicians working from home with distance ( work from home) working model between March and April 2020. 20 academics participated in the research. n the study, it was stated that the perception of the participants regarding the technical infrastructure problem in the home working model was negative, that they did not have the necessary equipment for working from home and there was no instrumental support from the university. The rate of those who think they should have the necessary technical features to work from home is designed as 30%. This is because the perception of the participants for time management is positive in the home study model during the research phase and that the time management is more effective during the home study period. Comparison with the workplace in the workplace is chosen as 70% of those who find the work area in the home (for light, sound insulation, ventilation system etc. criteria) more efficient. 60% is to research the family roles of working from home. It was perceived positively by academics in general. It can be said that the fact that independent work is inherent in academia is effective in this result. It is for a framework for studies that want to measure perception of the phenomenon of working from home. At the same time, this study is expected to provide a unique feature to the field as the method to be used in social computing includes the phenomenological research pattern.Keywords
Covid-19 Pandemic, Distance (work from home) work, phenomenological analysis

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrebe.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri