Journal of Current Research on Business and Economics (JoCReBE) - ISSN: 2547-9628

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İşletmelerin İşveren Markası Uygulamalarının Kurumsal İtibar Algılarına Etkisi: Y Kuşağı Potansiyel Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma
(The Effect of Businesses on Perceptions Regarding Corporate Reputation of Employer Brand Applications: A Research for Potential Employees in Y Generation )

İşletmelerin İşveren Markası Uygulamalarının Kurumsal İtibar Algılarına Etkisi: Y Kuşağı Potansiyel Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma

 
Yazar : Gonca KÖSE  & Sinem YEYGEL ÇAKIR  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9 (1)
Sayfa : 23-48
DOI Number: :
Cite : Gonca KÖSE & Sinem YEYGEL ÇAKIR, (2019). İşletmelerin İşveren Markası Uygulamalarının Kurumsal İtibar Algılarına Etkisi: Y Kuşağı Potansiyel Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma. Journal of Current Researches on Business and Economics, 9 (1), p. 23-48. Doi: .
285    427


Özet

Önceki kuşaklardan farklı algı ve tutumlara sahip; farkındalığı yüksek, sosyal yaşamdaki beklentilerinde ise önemli farklılıkların olduğu Y kuşağı çalışma yaşamını derinden etkilemiştir. Y kuşağı nezdinde her daim tercih edilen bir işletme olmak, onların duygularında ve zihinlerinde çalışılacak iyi bir yer algısı yaratabilmek işletmelerin stratejik bazı yaklaşımlara olan ihtiyacını tetiklemiştir. Söz konusu yaklaşım ise hiç şüphesiz işveren markasıdır. İşveren markası; günümüzde yerel ve global işletmeleri yakından ilgilendirmekte ve kurumsal itibar ile doğrudan ilişkilendirilmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı işveren markası uygulamalarını Y kuşağının perspektifinden ele almak ve söz konusu işletme içinde ve dışında yürütülen uygulamaların, kuşak nezdinde kurumsal itibar algılarına olan etkisini saptayabilmektir. Bu doğrultuda kurumsal itibar için Charles Fombrun’un geliştirdiği İtibar Katsayı Ölçeği kapsamındaki altı bileşen baz alınarak hazırlanan sorular; üç ayrı odak grup görüşmesinde katılımcılara sorulmuştur. Katılımcılar; birey olarak önemsenmenin, fikirlerinin dikkate alınmasının, adil, rahat ve huzurlu bir çalışma ortamına sahip işletmeleri itibar açısından daha güçlü değerlendirirken; orada çalışma arzularını da etkilediklerini belirtmişlerdir.Anahtar Kelimeler
İşveren Markası, İtibar, Kurumsal İtibar, Kuşaklar, Y Kuşağı

Abstract

The Y generation which possesses different perception and attitudes than previous generations with heightened awareness and crucial differences in expectations in its social life, has influenced the work life deeply. Becoming a preferred business every time in the presence of Y generation and being able to create a perception of a good place to be worked in their emotions and minds triggered the needs of businesses to some strategic approaches. The aforementioned approach is undoubtedly an employer brand. The employer brand interests local and global businesses particularly and it is directly related to the corporate reputation. In this context, the purpose of research is to review employer brand applications from the perspective pf Y generation and to determine the effect of aforesaid applications carried out inside or outside of the business on the perceptions of corporate reputation in the presence of the generation. In this direction, the questions prepared on the basis of six elements within the scope of Reputation Coefficient Scale which was developed by Charles Fombrun for corporate reputation were asked to the participants in three separate focus group discussion. While the participants evaluate the businesses with working environment, which is fair, comfortable and peaceful, as stronger in terms of caring about as individual, taking their ideas into consideration; they also stated that it affected their desire to work there.Keywords
Employer Brand, Reputation, Corporate Reputation, Generations, Y Generation

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrebe.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri