Journal of Current Research on Business and Economics (JoCReBE) - ISSN: 2547-9628

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Pandemi Döneminde Bireylerin Uzaktan (Evden) Çalışma Modeli Algısını Belirlenmeye Yönelik Fenomenolojik Bir Araştırma; Kamu Üniversitesi Örneği

Bu araştırmada pandemi döneminde işletmelerin sosyal izolasyonu sağlamak adına tercih ettikleri uzaktan (evden) çalışma modeline ilişkin çalışanların algılarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca ulaşmak için nitel araştırma yöntemlerinden biri olan yorumlayıcı fenomenoloji (olgu bilim) araştırma deseni kullanılmıştır. Uzaktan (evden) çalışma, işyerinden çalışma ile kıyaslandığında teknik altyapı (teknik donanım ve teknik bilgi yetkinliği), zaman yönetimi, mekan, iş dışı roller ile etkileşim açısından farklılık göstermektedir. Araştırma, Mart-Nisan 2020 tarih aralığında uzaktan (evden) çalışma modeli ile evden çalışmakta olan akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya kamu üniversitesinde çalışan 20 akademisyen katılmıştır. Araştırma sonucunda evden çalışma modelinde teknik altyapı sorununa yönelik katılımcıların algısının olumsuz olduğu yani evden çalışma için gerekli donanıma sahip olmadıklarını üniversiteden bu konuda araçsal destek sağlanmadığını belirtilmiştir. Evden çalışabilmek için gerekli teknik bilgiye sahip olmadığını düşünenlerin oranı ise %30 olarak belirlenmiştir. Araştırma sonucunda evden çalışma modelinde zaman yönetimine yönelik katılımcıların algısının olumlu olduğu, evden çalışma döneminde zaman yönetiminin daha verimli olduğunu düşündükleri belirlenmiştir. İşyerindeki çalışma ortamı ile kıyaslandığında evdeki çalışma mekanını (ışık, ses yalıtımı, havalandırma sistemi vb. kriterler açısından) daha verimli bulanların oranı %70 olarak belirlenmiştir. Araştırma sonucunda evden çalışma modelinde rol çatışmasına yönelik katılımcıların algısının genel olarak olumlu olduğu, araştırmaya katılanların %60’ı evden çalışmanın ailevi rollerine olumlu katkısı olduğunu belirten ifadelerinin olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda evden çalışmanın araştırmaya katılan akademisyenler tarafından genel olarak olumlu algılandığı görülmektedir. Yapılan işin doğasının uzaktan (evden) çalışmaya elverişli olmasının ve uzaktan (evden) çalışmanın mekandan zamandan bağımsız çalışmanın akademisyenliğin doğasında olmasının bu sonuçta etkili olduğu söylenebilir. Bu çalışma, farklı sektörlerde gerçekleştirilerek evden çalışma olgusuna yönelik algıyı ölçmek isteyen çalışmalara ön bilgi sunmaktadır. Aynı zamanda bu çalışmanın, sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılmayan fenemolojik araştırma desenini içermesi nedeniyle alana özgün bir katkı sağlaması beklenmektedir.Anahtar Kelimeler
Covid-19 Pandemi, Uzaktan (evden) çalışma, fenomenolojik analiz

Kaynakça

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Duyurusu

    Yayına kabul edilen makaleler ilgili sayının yayın tarihi beklenmeden DOI verilmekte ve atıf almasına yönelik "Erken Görünüm" seçeneği ile yayınlanmaktadır. 


    Makale Kabulü Sürmektedir

    Dergimizin 10 (1) sayısı için makale kabulü 30 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecektir. Makalelerinizi herhangi bir word şablonunda "Online Makale Gönder" linkinden gönderebilirsiniz. Kabul edilen makalelerin tasarım ve mizanpajı dergimizin sekreteryası tarafından yapılmaktadır.Adres : http://www.jocrebe.com
Telefon : Please contact mail first Faks : Lütfen öncelikle mail ile iletişime geçiniz
Eposta : sra.academic.publishing@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri